Stora Enso Wood Products: Významný zamestnávateľ v Rakúsku

Vysoká produktivita práce a nízka miera fluktuácie zamestnancov sú garantom hospodárskeho úspechu na pracoviskách v obciach Ybbs, Brand a Bad St. Leonhard.


Stora Enso Werk Ybbs

Závod spoločnosti Stora Enso v meste Ybbs – Stora Enso zamestnáva približne 900 zamestnancov v celom Rakúsku, z toho 18 učňov. Z troch piliarskych závodov v Rakúsku patrí závod v meste Ybbs an der Donau, založený už v roku 1983, k jedným z najväčších piliarskych závodov v strednej Európe. Spolu so závodmi v obciach Brand (Dolné Rakúsko) a Bad St. Leonhard (Korutánsko) spracuje spoločnosť Stora Enso približne 10.000 plnometrov dreva za deň. Závod v obci Bad St. Leonhard začal v roku 2008 vyrábať okrem reziva aj preglejkové dosky (CLT).

V roku 2011 bola za týmto účelom zriadená samostatná prevádzka aj v meste Ybbs. Výrobná kapacita obidvoch závodov je približne 140.000 kubických metrov CLT za rok. Zodpovedá to priemernej spotrebe 2400 rodinných domov. Okrem vysokej produktivity sa spoločnosť Stora Enso vo všeobecnosti vyznačuje nízkou fluktuáciou zamestnancov – kto tu začne pracovať, ten aj ostane.

Včasné rozpoznávanie, podpora a udržanie si mladých talentov

Spoločnosť Stora Enso pripravuje v súčasnosti 18 učňov pre profesie technik v oblasti piliarstva, prípadne spracovania dreva, obrábač kovov, elektrotechnik a obchodný asistent. Cieľom výučby, ktorá trvá tri až päť rokov, je dlhodobé udržanie si učňov v spoločnosti. Učňom pomáhajú skúsení odborníci, ktorí ich zaučia do procesov a oboznámia ich so všetkými činnosťami. „Pre nás je úplnou samozrejmosťou vzdelávať mladých ľudí a pripravovať ich na odbornú činnosť. Tak si zabezpečujeme budúcnosť nášho pracoviska“, konštatuje Herbert Jöbstl, konateľ spoločnosti Stora Enso Wood Products s.r.o. v centrálnej Európe. Učňovský program „Young Potentials“ dodatočne podporuje najlepších učňov v stredisku Wörth (Wörthersee) v oblasti rozvoja osobnosti. Externí špecialisti a vedeckí pracovníci v oblasti športu podporujú učňov v rámci modulárneho tréningu pri testovaní svojich vlastných hraníc a lepšom zvládaní stresových situácií. Získané vedomosti sa potom integrujú do vlastného každodenného cyklu práce. Po úspešnom ukončení výučby čaká na mladých zamestnancov kariéra vo svojom odbore, pričom môžu realizovať úlohy aj mimo svojho pracoviska.

Odborné vedomosti a pracovné skúsenosti sú pre osobnostný rast neoceniteľné

Pracovné prostredie v spoločnosti Stora Enso je veľmi rôznorodé – stretávajú sa tu muži so ženami, začiatočníci s profesionálmi, ale aj rôzni odborníci vzájomne. Začiatočníci sa zúčastňujú na zaškoľovacích programoch na rôznych výrobných oddeleniach jednotlivých závodov, a tak sa oboznamujú s rôznymi postupmi a procesmi „Úspech spoločnosti Stora Enso spočíva v tom, že vytvárame kolegiálnu pracovnú atmosféru, vieme doceniť prácu našich zamestnancov a usilujeme sa o profesijný a osobnostný rast každého zamestnanca“, hovorí Jöbstl. Raz ročne uskutočňujeme rozhovory so zamestnancami ohľadne spokojnosti s poverenými úlohami, poskytujeme tiež poradenstvo v oblasti individuálneho osobnostného rastu zamestnancov a uskutočňujeme pravidelné školenia v oblasti obsluhy nových strojov a nových technológií – to všetko sa nám mimoriadne osvedčilo. Počas osobného rozhovoru je úlohou nadriadeného rozpoznať, či je zamestnanec spokojný so svojimi aktuálnymi úlohami. Pokiaľ sa objavia náznaky nespokojnosti, okamžite sa začne vzniknutá situácia riešiť. „Aby sa posilnila súdržnosť, organizuje spoločnosť Stora Enso spoločné akcie, napríklad futbalové zápasy, rodinné stretnutia, lyžiarske preteky alebo súťaže v lukostreľbe“, hovorí Klaus Brugger, zamestnanec v závode v meste Ybbs. Zlučiteľnosť rodinného a pracovného života je pre spoločnosť Stora Enso mimoriadne dôležitá – pri rozdeľovaní smien zohľadňujeme už existujúce pracovné tímy a ponúkame modely flexibilného pracovného času. Úsilie spoločnosti Stora Enso v oblasti sebarozvoja vystihuje slogan známy v celom koncerne „Keď rastú ľudia, rastieme aj my“.

Spoločnosť Stora Enso prispieva k posilneniu rakúskeho hospodárstva

Dve z troch rakúskych pracovísk spoločnosti Stora Enso, a to v Ybbse a v Brande, sa nachádzajú v Dolnom Rakúsku. Stora Enso vytvorila v celom podniku pracovné miesta pre približne 900 zamestnancov. K tomu je potrebné pripočítať ďalších približne 1300 pracovných miest pre dodávateľov guľatiny a technikov v piliarskom závode v meste Ybbs. Veľká časť dodávateľov dreva sa nachádza v okruhu 100 kilometrov od troch spomínaných pracovísk. Spoločnosť Stora Enso sa tak v posledných rokoch etablovala ako najväčší poskytovateľ pracovných miest v lesníctve v tomto regióne. Ponukou svojich služieb pre vlastníkov lesov prispieva spoločnosť Stora Enso navyše aj k tvorbe domácich hodnôt. Skúsení odborníci poskytujú poradenstvo vlastníkom lesov vo všetkých otázkach týkajúcich sa kultivácie lesa a ťažby dreva, a tak pomáhajú zachovávať a taktiež aj zvyšovať hodnotu vlastného lesa. Najproduktívnejšie pracovisko v Rakúsku sa nachádza v meste Ybbs – ročná výrobná kapacita predstavuje milión plnometrov guľatiny. Denne sa tak naloží 150 nákladných automobilov vrátane prívesov. Približne 60 percent opracovanej guľatiny sa následne spracováva na pracovisku v meste Ybbs.