Full Service spoločnosti Stora Enso

Spoločnosť Stora Enso preberie za Vás obhospodarovanie Vášho lesa. Pri nákupe dreva tzv. nastojato sa v spolupráci s vybranými ťažobnými a prepravnými spoločnosťami postará o kompletnú odbornú ťažbu dreva, príp. o opatrenia týkajúce sa starostlivosti o les, počnúc odborným a trvalo udržateľným porubom dreva až po jeho transport. Nasledujúci obrázok približuje celý cyklus poskytovania našej služby Full Service.

Stora Enso Full Service-sk

1.  Kontaktujte spoločnosť Stora Enso
Všetko začína prvým rozhovorom.
2. Lokalizácia lesa, príp. uvedenej plochy
Po úvodnom rozhovore pôjdeme spolu s Vami do Vášho lesa. Pomôžeme Vám radi aj pri riešení dôležitých otázok, napríklad pri vytyčovaní hraníc pozemku, administratívnych úkonoch alebo Vám poskytneme organizačnú pomoc pri uskladnení dreva v drevoskladoch.
3. Zhodnotenie stavu lesa
Sledujeme druhové zloženie drevín, zásoby dreva, vnútornú a vonkajšiu prístupnosť lesa.
4. Plánovanie opatrení týkajúcich sa starostlivosti o les
Po prvej obhliadke lesa vypracuje spoločnosť Stora Enso spolu s Vami hospodársky plán zodpovedajúci Vašim požiadavkám.
5. Realizácia opatrení týkajúcich sa starostlivosti o les
Spoločnosť Stora Enso sa v spolupráci s vybranými ťažobnými spoločnosťami postará o kompletnú odbornú ťažbu dreva, prípadne o opatrenia týkajúce sa starostlivosti o les. Firmu zabezpečujúcu lesný servis si môžete zvoliť podľa vlastných predstáv. Navyše sa môžete zúčastniť realizácie opatrení týkajúcich sa starostlivosti o les.
6. Odvoz dreva
Stora Enso sa v spolupráci s vybranými prepravnými spoločnosťami postará o odborný odvoz vyťaženého dreva. Piliarska guľatina sa spravidla odváža nákladným autom k jednému z našich piliarskych závodov. Vedľajšie produkty z dreva, napr. biomasa, brúsne drevo alebo vláknovina, ktoré nie je možné ďalej spracovať v našich piliarskych závodoch, sa predajú iným odberateľom, napríklad papierenskému priemyslu alebo firmám venujúcim sa spracovaniu dosiek.
Transparentný odvoz dreva a vyúčtovanie:
Sprístupnime Vám našu internetovú databázovú platformu, ktorá Vám umožní náhľad do protokolov s nameranými údajmi. Všetky tieto protokoly s nameranými údajmi uloženými vo výmennom dátovom formáte FHP (Forst Holz Papier – Les Drevo Papier) sú Vám k dispozícií na tejto internetovej platforme.
7. Vystavenie dobropisu
Vyúčtovanie za drevo sa v spoločnosti Stora Enso realizuje vystavením dobropisu. Po dodaní dreva Vám vystavíme dobropis zahrňujúci zisky z opatrení týkajúcich sa starostlivosti o les s odpočítaním nákladov spojených s ťažbou dreva (náklady na lesnícky servis).