Často kladené otázky

Čo je harvester? Čo je katastrálna mapa? Čo je Full Service alebo nákup dreva tzv. nastojato? Vlastníci lesa si čoraz častejšie kladú tieto otázky. Odpovede nájdete tu:

Čo rozumieme pod pojmom Full Service?

Ak sa rozhodnete využívať služby Full Service (nákup dreva tzv. nastojato), spoločnosť Stora Enso preberie obhospodarovanie lesa za Vás. Vybrané podniky služieb sa postarajú napríklad o ťažbu dreva, počnúc odborným porubom až po transport dreva. Vlastníkom lesov môžeme ponúknuť aj zmluvy o obhospodarovaní lesa na niekoľko rokov.
Ponuka služieb Full Service je užitočná predovšetkým vtedy, ak vlastník lesa nemá čas na vykonávanie určitých činnosti v lese. Medzi iné dôvody patria napríklad aj nedostatočné odborné vedomosti v oblasti lesníctva alebo nedostatok lesníckeho vybavenia vlastníka.

Čo rozumieme pod pojmom strom napadnutý škodcami a čo spôsobuje kalamitu lykokazom obyčajným?

Lykokaz obyčajný, ľudovo nazývaný lykožrút, patrí medzi hmyz veľkosti 2 až 8 mm. Lykožrúty sa prevŕtajú cez kôru stromov a larvy a dospelé chrobáky potom ohlodávajú drevo, čím dochádza k poškodeniu lykového pletiva, ktoré je nevyhnutné pre dlhodobé zachovanie stromov. Lykožrútom napadnuté stromy odumierajú vo väčšine prípadov v priebehu krátkeho času. Takéto stromy sa nazývajú stromy napadnuté škodcami (BFW – Spolkový lesný úrad 2005).
Príčinou masového rozmnoženia lykožrútov sú predovšetkým prírodné katastrofy, napríklad víchrice, výrazne etapy sucha alebo v menšom rozsahu aj škody spôsobené váhou snehu. V regiónoch, kde je v dôsledku víchric veľké množstvo popadaného dreva, je v nasledujúcich rokoch spravidla aj vyšší výskyt stromov napadnutých škodcami.

Čo je Kataster nehnuteľnosti?

Kataster nehnuteľnosti je verejný zoznam vedený na okresných súdoch, do ktorých sa zapisujú pozemky a z nich plynúce vecné práva.

Čo rozumieme pod pojmom Katastrálna mapa?

Online Katastrálna mapa je grafická databáza katastra v súradnicovej sústave Úradu geodézie, kartografie a katastra, má digitálnu podobu a presne definovaný formát. Digitálna katastrálna mapa obsahuje všetky informácie ako analógová katastrálna mapa a údaje sú konzistentné s databankou katastra (databanka pozemkov, databanka v súradnicovej sústave). Rovnaké informácie sú zahrnuté v tzv. layeroch – vrstvách s rovnakými informáciami (porov. BEV – Národný metrologický inštitút v Rakúsku, 2015).

Čo je harvester?

Harvestery sú stroje určené na ťažbu dreva, ktoré spiľujú, odvetvujú a rozrezávajú stromy a celý sortiment dreva uložia na okraj cesty. Vzhľadom na to, že jednotlivé pracovné postupy neprebiehajú manuálne, označujeme tento proces ako plne mechanizovanú ťažbu dreva (BFW – Nemecký lesnícky zväz, 2015)