Funkcie lesa

Vzájomné vzťahy medzi živočíchmi a životným prostredím sa označujú ako ekologický systém. Neporušené ekologické systémy lesa nám poskytujú nielen potravu a suroviny, ale regulujú aj klimatické podmienky, chránia pred povodňami, zabezpečujú druhovú rozmanitosť alebo poskytujú priestor pre turistiku a prímestskú rekreáciu.
Okrem ekologických a spoločenských funkcií má les čoraz väčší význam vzhľadom na energetické a surovinové zhodnotenie obnoviteľnej drevnej hmoty.
Z aktuálnych štúdií vyplýva, že drevo použité ako stavebný materiál má v porovnaní s nevyužitým drevom v lese podstatne lepšie výsledky v oblasti emisií CO2. Tento efekt sa dosahuje tým, že miesto výroby umelej hmoty, betónu alebo kovu sa použije drevo, ktoré v lese môže opätovne dorásť a trvalo udržateľne zachytávať CO2. Pokiaľ ťažba neprevýši počet dorastených drevín, bude drevo ako stavebný materiál v značnej miere prispievať k ochrane klimatických podmienok.