Etický kódex pre dodávateľov dreva

Spoločnosť Stora Enso očakáva od svojich obchodných partnerov a dodávateľov, že budú dodržiavať etické správanie a princípy globálnej zodpovednosti a obchodnej etiky.

Prečo spoločnosť Stora Enso vytvorila Etický kódex pre dodávateľov dreva?

Mnoho spoločností si dnes uvedomuje riziká vyplývajúce z porušovania ľudských práv a všeobecného porušovania zákonných ustanovení, a preto sa rozhodli využiť ponúkané šance na aktívny prístup pri ochrane ľudských práv a dodržiavaní zákonných rámcových podmienok. Ochrana ľudských práv a dodržiavanie zákonov často zvyšujú atraktivitu pre investorov a zamestnancov. Dodržiavanie zákonov a ochrana ľudských práv sú navyše v mnohých oblastiach aj základným predpokladom pre vstup na trh. Napríklad súkromní odberatelia alebo zadávatelia verejných zákaziek očakávajú pri kúpe tovaru a služieb čoraz viac dodržiavanie ľudských práv. V spoločnosti Stora Enso sa to týka predovšetkým veľkého okruhu stálych klientov v oblasti spotrebného tovaru, ale aj finančných investorov, pre ktorých je trvalá udržateľnosť výrobného procesu stále viac dôležitá z hľadiska investičných rozhodnutí.
Vzhľadom na to narastá počet spoločnosti, ktoré sa venujú ľudským právam a témam týkajúcich sa dodržiavania právnych a interných predpisov vo všeobecnosti. Mnoho spoločnosti sa preto zaväzuje k dodržiavaniu určitých štandardov, ktoré vypracovali buď samé alebo za pomoci odborníkov z ich odvetvia alebo prostredníctvom medzinárodných organizácií. V dôsledku globalizácie a ľahšieho prístupu k informáciám sú aj zahraničné aktivity podnikov a firiem mnohokrát pod kontrolou občianskej spoločnosti a úradov. Základným predpokladom ich obchodnej činnosti sú preto čoraz častejšie štandardy týkajúce sa dodržiavania právnych a interných predpisov (tzv. Compliance štandardy), ktoré dobrovoľne dodržujú. Uvedené štandardy sa nevzťahujú len na vlastnú podnikateľskú činnosť signatárov, ich dodržiavanie sa vyžaduje aj od obchodných partnerov, teda dodávateľov.
Etický kódex spoločnosti Stora Enso je jednotný dokument, ktorý využívame pri všetkých obchodných kontaktoch s našimi dodávateľmi po celom svete. Tento dokument je preto do istej miery flexibilný a uvedené záväzky tak môžu byť ovplyvnené konkrétnou situáciou. Na mnohých miestach tohto dokumentu sa osobitne poukazuje na dodržiavanie zákonných záväzkov a len v tom prípade, ak neexistujú zodpovedajúce zákonné úpravy, sú smerodajné ustanovenia etického kódexu spoločnosti Stora Enso. Vychádzame z toho, že zákonné právne predpisy predovšetkým v západnej kontinentálnej Európe v mnohých prípadoch zodpovedajú našim požiadavkám v oblasti trvalej udržateľnosti, prípadne sú ešte prísnejšie. Ale aj v takýchto prípadoch očakávame od našich dodávateľov, že budú dodržiavať zákonné ustanovenia.

Nižšie uvedené linky Vám poskytnú viac informácií ohľadne nášho Etického kódexu pre dodávateľov dreva:

» Etický kódex pre dodávateľov
» Praktická príručka pre dodávateľov (EN)
» Zásady zodpovednej obchodnej praxe (EN)